نظرات شما

انتقادات و پیشنهادات

شما می توانید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتان را در هر ساعتی از شبانه روز و تنها با تکمیل فرم زیر به اطلاع مجموعه ایران شیپینگ برسانید.
همراهی شما در این زمینه باعث پیشرفت و افتخار ما خواهد بود.